topbanner1topbanner2topbanner3

5.7 - Eis 7

De aanvrager dient een duidelijke en eenvoudige bewonershandleiding op te stellen voor het duurzaam gebruik van de Zonnewoning en de in de woning aangebrachte voorzieningen.

» Toetsingsmethode 5.7.1

Daarnaast dienen de bewoners al bij verkoop een toelichting te krijgen over het bijzondere karakter van de woning en de daarin opgenomen zaken.


De toelichting bij de koop geschiedt via de verkoopbrochure. De bewonershandleiding zelf is een losbladig systeem waarin ook gemakkelijk documentatie van makelaar, hypotheekverstrekker, fabrikanten en leveranciers kan worden opgenomen.

Toelichting
De beoogde duurzaamheid wordt niet alleen bereikt met de invulling van de eisen 5.1 t/m 5.6. Hiermee wordt een belangrijke voorwaarde geschapen voor het duurzaam gebruik van de woning. Minstens zo belangrijk is dat de toekomstige bewoners van de woning kennis en begrip hebben van de toegepaste materialen en installaties en daarmee het optimaal functioneren van de woning.

Onbekendheid met het juiste gebruik van de installaties kan leiden tot onoordeelkundig gebruik en verkeerd onderhoud. Hierdoor kan het met het certificaat beoogde resultaat verminderen dan wel te niet worden gedaan. Wanneer bewoners gemotiveerd kiezen voor een zonnewoning zal in de regel de duurzaamheid ook op de langere termijn gewaarborgd zijn.

Voor het certificaat leidt dit tot de nadere invulling van de eis:
In de verkoopbrochure van de Zonnewoning is opgenomen:
 • een aparte paragraaf waarin de zeven eisen voor het certificaat zijn genoemd en kort beschreven,
 • een bevestiging van SKW dat de woning cq. het project voor het certificaat is aangemeld.
Bij oplevering van de woning krijgt de bewoner een bewonershandleiding waarin is opgenomen:
 • een aparte paragraaf waarin de zeven eisen voor het certificaat aangegeven zijn.
 • een korte toelichting per eis en de concrete invulling van deze eis in de woning, bijv.voor eis 5.1 de behaalde EPC, de gekozen elementen uit eis 5.2, etc.
 • documentatie van fabrikanten en leveranciers.
 • documentatie inzake de installaties te weten:
  • functie(s)/werking;
  • onderdelen/technische specificaties;
  • in bedrijf stelling/bediening/uitschakeling;
  • levensduur/onderhoud/reiniging;
  • wat te doen bij storingen;
  • garantie /verzekering;
  • adresgegevens leverancier/reparateur.
 • gebruiktips.
 • kopieën van de productcertificaten en attesten.

 

 

footer

  Home  
  Wat is een zonnewoning?  
  Stappenplan  
  Motivatie  
  Meer info  
  Nieuws  
  Disclaimer  
  Wat is een zonnewoning?  
  Programma van Eisen (PvE)  
  Wat vinden bewoners?  
  Voorbeeldprojecten  
  Voorwoord  
  Hoofdeis 5.1  
  Hoofdeis 5.2  
  Hoofdeis 5.3  
  Hoofdeis 5.4  
  Hoofdeis 5.5  
  Hoofdeis 5.6  
  Hoofdeis 5.7  
  In 4 stappen naar de Zonnewoning  
  Procedures  
  Formele Aanvraag  
  Inspectieprocedure 1  
  Inspectieprocedure 2  
  Certificaat etc.  
  Waarom een Zonnewoning?  
  Stel een vraag  
  Betrokkenen  
  Literatuurlijst  
  Downloads